bariera jelitowa

Wpływ czynników psychicznych na rytm dobowy ciśnienia tętniczego krwi

The influence of mental factors on disturbances in the circadian rhythm of blood pressure

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW, dr hab. n. med. Anna Janocha

Słowa kluczowe:
monitorowanie ambulatoryjne, ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia lękowe, nadciśnienie

Streszczenie

Ciśnienie tętnicze krwi w naturalny sposób zmienia się w ciągu doby, jest wyższe w czasie dnia i niższe podczas snu. Przeciętnie nocne obniżenie ciśnienia krwi wynosi 10–20% w stosunku do ciśnienia w czasie dnia. W niektórych przypadkach nocny spadek jest zmniejszony lub w ogóle nie występuje – takie osoby określa się jako „non-dippers”. Szacuje się, że w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym non-dippers stanowią około 30%. U osób o dobowych zmianach ciśnienia typu non-dippers występuje wyższe ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego niż u badanych typu „dippers”, niezależnie od tego, czy ciśnienie spoczynkowe mierzone w ciągu dnia mieli prawidłowe, czy podwyższone. Zaburzenia dobowego rytmu ciśnienia krwi stwierdzono w przypadku różnych zaburzeń lękowych, szczególnie u pacjentów z lękiem napadowym.

Key words: monitoring, blood pressure, circadian variation, dipper, non-dipper, anxiety disorders, hypertension

Abstract
Blood pressure naturally fluctuates throughout the day, being higher during the day and lower during sleep. On average, the nocturnal fall in blood pressure is 10%–20% of the pressure during the day. In some cases, the nocturnal fall is reduced or absent, such individuals are referred to as „non-dippers”. It is estimated that the population of non-dippers with hypertension account for approximately 30%. Non-dippers have a higher risk of developing cardiovascular disease than „dippers”, regardless of whether the blood pressure measured during the day was normal or elevated. Disturbances in the circadian rhythm of blood pressure have been found in various anxiety disorders, especially in patients with panic disorder.

Colostrum – naturalny nutraceutyk w medycynie funkcjonalnej

Colostrum – a natural nutraceutical in functional medicine

lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Słowa kluczowe:
nutraceutyki, colostrum, odporność, prebiotyki, bariera jelitowa, mikrobiota

Streszczenie

Założeniem i celem medycyny funkcjonalnej jest identyfikacja pierwotnych przyczyn chorób oraz regulacja funkcji organizmu za pomocą odpowiedniej diety, wykorzystania nutraceutyków, wsparcia psychologicznego itp. Poszukując odpowiednich narzędzi, coraz częściej podglądamy naturę. Do produktów, które wytworzyła w trwającym tysiące lat procesie ewolucji, należy colostrum. Coraz więcej badań wskazuje, że bovine colostrum stanowi wartościowe wsparcie w leczeniu wielu chorób u dzieci i dorosłych, a także korzystnie wpływa na kondycję osób aktywnych fizycznie i uprawiających sport wyczynowo.

Key words: nutraceuticals, colostrum, immunity, prebiotics, intestinal barrier, microbiota

Abstract

Functional medicine is based upon identifying the root causes of diseases and upon regulation of the body’s functions with an appropriate diet, nutraceuticals and psychological support. In our strive to develop the right tools we are inspired by nature. One of the nutraceuticals created by nature during the thousands years of evolution is colostrum. Increased body of evidence show that bovine colostrum is a valuable support in the treatment of various diseases both in children and adults as well as a positive effect on the performance of physically active people and athlets.