Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych (zgodnie z RODO)

Administratorem danych osobowych prenumeratorów oraz osób współpracujących z czasopismem „Medycyna Funkcjonalna i Estetyka Lekarska” jest:

Off Label Barbara Walkiewicz-Cyrańska
ul. Puławska 403, 02-801 Warszawa
tel.: 726 448 999.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy wynikającej ze złożonych zamówień na dostawę na wskazany adres czasopisma „Medycyna Funkcjonalna i Estetyka Lekarska”.
Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzane są imię, nazwisko, wskazany adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku wpłat dokonanych przelewem). W przypadku przedsiębiorców (CEIDG, spółki itp.) przetwarzamy dodatkowo NIP, adres siedziby, adres strony www. Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy w celu jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po wykonaniu/rozwiązaniu umowy dane będą przetwarzane dalej przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a ponadto w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

UWAGA: Administrator oświadcza, że nie przekazuje ww. danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Administrator oświadcza również, że nie korzysta z usług podwykonawców, którzy przekazują dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku zmiany powyższej sytuacji, tj. skorzystania z podwykonawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator oświadcza, że przy pomocy odpowiednich umów zapewni, by podmioty trzecie spełniały co najmniej takie wymagania dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych, jakie określone są w RODO.

Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane w szczególności firmie uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Administratora.

Każdy ma prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, gdy z danym prenumeratorem jest zawarta umowa – w takiej sytuacji Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jednak dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub bez podstawy prawnej, wówczas zostaną one usunięte. Prenumerator ma prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Każdy z prenumeratorów, który uważa, że jego prawa dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych są łamane, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Prenumeratorowi przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzania na podstawie zgody, przysługuje prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, przesyłając e-mail na adres: office@ offlabel.expert

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych (zgodnie z RODO)

Administratorem danych osobowych prenumeratorów oraz osób współpracujących z czasopismem „Medycyna Funkcjonalna i Estetyka Lekarska” jest:

Off Label Barbara Walkiewicz-Cyrańska
ul. Puławska 403, 02-801 Warszawa
tel.: 726 448 999.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy wynikającej ze złożonych zamówień na dostawę na wskazany adres czasopisma „Medycyna Funkcjonalna i Estetyka Lekarska”.
Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzane są imię, nazwisko, wskazany adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku wpłat dokonanych przelewem). W przypadku przedsiębiorców (CEIDG, spółki itp.) przetwarzamy dodatkowo NIP, adres siedziby, adres strony www. Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy w celu jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Po wykonaniu/rozwiązaniu umowy dane będą przetwarzane dalej przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a ponadto w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

UWAGA: Administrator oświadcza, że nie przekazuje ww. danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Administrator oświadcza również, że nie korzysta z usług podwykonawców, którzy przekazują dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku zmiany powyższej sytuacji, tj. skorzystania z podwykonawców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator oświadcza, że przy pomocy odpowiednich umów zapewni, by podmioty trzecie spełniały co najmniej takie wymagania dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych, jakie określone są w RODO.

Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane w szczególności firmie uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Administratora.

Każdy ma prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, gdy z danym prenumeratorem jest zawarta umowa – w takiej sytuacji Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli jednak dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub bez podstawy prawnej, wówczas zostaną one usunięte. Prenumerator ma prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są dla prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Każdy z prenumeratorów, który uważa, że jego prawa dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych są łamane, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Prenumeratorowi przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzania na podstawie zgody, przysługuje prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, przesyłając e-mail na adres: office@ offlabel.expert

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

wydawnictwo Off Label

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.