Diagnostyka i zasady leczenia bruksizmu z uwzględnieniem terapii toksyną botulinową

Diagnostics and management of bruxism, including botulinum toxin treatment

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Słowa kluczowe: bruksizm, leczenie, toksyna botulinowa, badanie polisomnograficzne

Streszczenie

Obecnie bruksizm uznawany jest za aktywność mięśni żucia podczas snu i w ciągu dnia i dzielony jest – zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych – na prawdopodobny, określony nocny i określony dzienny.
Wśród osób dorosłych bruksizm występuje u około 16% populacji (u palaczy tytoniu i osób nadużywających alkoholu lub narkotyków dwukrotnie częściej).
Etiologia bruksizmu jest złożona i wieloczynnikowa.
Aby potwierdzić diagnozę bruksizmu, obecnie wykonuje się (poza badaniami klinicznymi) badanie polisomnograficzne lub/i elektromiograficzne.
Skuteczne leczenie bruksizmu i jego następstw wymaga działania na wielu płaszczyznach, obejmuje: leczenie z zastosowaniem szyn okluzyjnych, użycie relaksacyjnych środków farmakologicznych (w tym toksyny botulinowej w iniekcjach
domięśniowych), a także zabiegi fizjoterapeutyczne oraz wsparcie psychologiczne.

Key words: bruxism, treatment, botulinum toxin, polysomnographic study

Abstract

Currently, bruxism is considered as masticatory muscle activity during sleep and daytime and is divided – depending on the diagnostic methods used – into probable, definite sleep bruxism and awake bruxism.
Among adults, bruxism occurs in approximately 16% of the population (it is twice as common in smokers and alcohol or drug abusers).
The aetiology of bruxism is complex and multifactorial.
In order to confirm the diagnosis of bruxism, a polysomnographic and/or electromyographic examination is currently performed (in addition to clinical tests).
Effective treatment of bruxism and its sequelae requires action on many levels, and
includes: treatment with occlusal appliance, the use of relaxing farmacological agents (including botulinum toxin in intramuscular injections), as well as physiotherapy treatments and psychological support.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.