Polikaprolakton – działanie i bezpieczeństwo stosowania w medycznych zabiegach estetycznych

Polycaprolactone – efficasy and safety of use in medical aesthetic procedures

lek. Karina Felberg

Słowa kluczowe: biodegradowalne materiały wypełniające, polikaprolakton, neokolagenogeneza

Streszczenie

Obserwujemy dynamiczny rozwój małoinwazyjnych metod stosowanych w medycznych zabiegach estetycznych. Do najczęściej wykonywanych zabiegów należy nadal podawanie materiałów wypełniających. Jednym z nich jest biokompatybilny i biodegradowalny polimer – polikaprolakton (PCL). Polikaprolakton, używany wcześniej do produkcji nici o wysokim profilu bezpieczeństwa oraz układów przenoszących leki o tzw. powolnym uwalnianiu,
ma status substancji „powszechnie uznanej za bezpieczną” (Generally Recognized as Safe – GRAS) nadany przez FDA.
Po podaniu preparatu PCL z płynnym żelem karboksymetylocelulozy do skóry zachodzi reakcja zapalna z tworzeniem krótkich włókien kolagenu typu III, a następnie szybko dochodzi do reakcji stymulacji i odnowy: wokół mikrosfer
tworzy się szkielet kolagenowy, co udowodniono w badaniach na modelu zwierzęcym i ludzkim. Liczne badania obserwacyjne wykazały proces neokolagenogenezy u pacjentów, którym podano PCL.
Najczęściej podaje się PCL w okolicy jarzmowej, skroniowej, w bruzdę nosowo-wargową, linie marionetki, brodę, nos i kąt żuchwy. Reakcje niepożądane
zdarzają się bardzo rzadko i mają charakter łagodnych. Czas stymulacji polikaprolaktonem w tkance wynosi dwa lata, natomiast kolagen utworzony
w trakcie stymulacji utrzymuje się 15 lat. Brakuje standaryzowanych badań klinicznych, które porównywałyby efekty działania różnych stymulatorów tkankowych i analizowały protokoły łączone.

Key words: biodegradable dermal fillers, polycaprolactone, neocollagenogenesis

Abstract

We observe a dynamic development of minimally invasive methods used in medical aesthetic treatments. The most frequently performed procedures still include the injection of dermal fillers, one of them is a biocompatible and biodegradable polymer – polycaprolactone (PCL). Polycaprolactone was previously used to produce high-safety thread and drug delivery systems with the so-called slow release and has the status of a substance “Generally Recognized as Safe” – GRAS issued by the FDA.
After injection of the PCL suspended in a carboxymethylcellulose gel carrier into the dermis an inflammatory reaction occurs with the formation of short type III collagen fibers, followed by a stimulation and renewal reaction: a collagen skeleton is formed around the microspheres, which has been proven in animal
and human studies. Numerous observational studies have demonstrated the process of neocollagenogenesis in patients administered PCL.
PCL is most commonly administered in the zygomatic region, in the temporal area, in marionette lines, chin, nose and jaw angle. Adverse reactions to PCL are very rare and are mild in nature. The time of stimulation with polycaprolactone in the tissue is two years, while the collagen formed during the stimulation lasts 15 years. There are no standardized clinical trials that would compare the effects of different tissue stimulators or analyze combined protocols.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.