Fizjoterapia estetyczna – ważny element w procesie leczenia i osiągania efektów estetycznych

Aesthetic physiotherapy – an important element in the treatment process and achieving aesthetic effects

dr n. med. Jacek Szwedo, fizjoterapeuta

Słowa kluczowe: fizjoterapia estetyczna, rehabilitacja, zabiegi chirurgiczne, komfort pacjenta, efekty estetyczne

Streszczenie

Fizjoterapia estetyczna jest rozwijającą się nową specjalistyczną gałęzią wiedzy. Opiera się na dwóch filarach: pierwszy to działania rehabilitacyjne po chirurgicznych operacjach plastycznych, drugi – poprawa wyglądu pacjenta, gdy można osiągnąć to metodami nieoperacyjnymi.
Rehabilitacja po operacjach plastycznych ma na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta oraz pomoc w osiągnięciu jak najlepszych efektów estetycznych wykonanego wcześniej zabiegu.
Zastosowanie wszystkich elementów fizjoterapii – takich jak kinezyterapia, fizykoterapia i różne techniki masażu – jest równie ważne. Właściwie dobrane, wieloetapowe zabiegi mają charakter holistyczny i uwzględniają stan całego organizmu. Dobrze zaplanowana fizjoterapia pozwala zmniejszyć dolegliwości bólowe po operacjach oraz poprawić warunki do gojenia tkanek i procesów regeneracyjnych. Znajduje zastosowanie również w przypadku zaistnienia powikłań – obok głównego leczenia chirurgicznego.
Metody fizjoterapii (fizykoterapia, ruch i techniki masażu) można wykorzystywać również w celu uzyskania poprawy wyglądu w sposób nieoperacyjny.

Key words: aesthetic physiotherapy, rehabilitation, surgery, patient comfort, aesthetic effects

Abstract

Aesthetic physiotherapy is a developing new specialist branch of knowledge.
It rests on two pillars: the first is rehabilitation after surgery, the second – improving the patient’s appearance when it can be achieved by non-surgical methods.
Rehabilitation after plastic surgeries is aimed at increasing the comfort and safety of the patient and helping to achieve the best aesthetic results of the previously performed surgery.
The use of all elements of physiotherapy – such as kinesiotherapy, physical therapy, and various massage techniques – is equally important. Properly selected, multi-stage treatments are holistic and take into account the condition of the whole organism. Well-planned physiotherapy helps to reduce postoperative pain and improve the conditions for tissue healing and regenerative processes. Physiotherapy is also used in the event of complications – in addition to the main surgical treatment.
Physiotherapy (physical methods, movement and massage techniques) can be used can also be used to improve appearance in a non-operative manner.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.