Analiza wpływu mediów społecznościowych na wiedzę i zachowania dotyczące trądziku, w oparciu o badanie ankietowe

Analysis of the impact of social media on acne behavior, based on own stock research

Anna Stepaniuk, Marta Lewoc, Aleksandra Czupowska, dr hab. n. med. Anna Baran, prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak


Słowa kluczowe: trądzik, media społecznościowe

Streszczenie
Wstęp: Trądzik pospolity jest przewlekłą chorobą skóry związaną z dysfunkcją gruczołów łojowych i mieszków włosowych, która dotyczy ok. 80% młodych ludzi w Polsce i ma wpływ na wiele aspektów ich życia.

Cel pracy: Ocena postrzegania przez młodych ludzi obrazu trądziku kreowanego w mediach społecznościowych.

Materiały i metody: W 2019 roku przeprowadzono autorską, anonimową ankietę składającą się z 39 pytań dotyczących trądziku i mediów społecznościowych. W badaniu wzięło udział 100 respondentów: 82 kobiety (82%) i 18 mężczyzn (18%). Blisko 90% stanowiły osoby w wieku od 19 do 24 lat.

Wyniki: Spośród badanych 81% korzystało z mediów społecznościowych ponad godzinę dziennie; 85% miało przebyty lub aktualny trądzik, 58% podało leczenie przez dermatologa, a 37% nie zgłosiło się nigdy do lekarza. 45% ankietowanych przyznało, że trądzik wpływa na sposób spędzania wolnego czasu, a 31% stwierdziło, że ma wpływ na ich wybory życiowe. Stosunek mediów społecznościowych do trądziku jest neutralny wg 46% badanych i zły wg 45%. Blisko 30% ankietowanych zawsze ukrywa zmiany trądzikowe, zamieszczając materiały w mediach społecznościowych. Sposób pielęgnacji skóry zmieniło na podstawie porad znalezionych w Internecie ponad 24% badanych. Ponad 80% badanych uważa, że pracownicy ochrony zdrowia powinni więcej udzielać się w mediach społecznościowych w kwestiach dotyczących trądziku.

Wnioski: Wyniki badania potwierdziły, że trądzik wpływa na codzienne życie i zachowanie, szczególnie prezentowane w mediach społecznościowych. Wiele osób stara się radzić sobie z trądzikiem bez konsultacji z lekarzem, szukając wsparcia w Internecie. W czasach wirtualnej rzeczywistości pracownicy ochrony zdrowia powinni być bardziej aktywni w mediach społecznościowych, szerzyć rzetelną wiedzę medyczną na temat tej choroby i potrzeby jej odpowiedniego leczenia.

Key words: acne, social media

Abstract
Introduction: Acne vulgaris is a skin disease associated with dysfunction of the sebaceous glands and the hair follicles, affecting the majority of young people in Poland and often having impact on many aspects of life.

Aim: To examine the attitude of young people’s opinions on the picture of acne on social media.
Material and methods: In 2019 an original anonymous survey was conducted among 100 subjects. They filled 39 questions regarding acne and social media. In the group 82% were females and 18% males. Almost 90% of the responders were between 19 and 24.

Results: Almost 85% ever had acne, 58% of the responders were treated by the dermatologist. 45% agreed that acne affects the way they spend free time. Over 30% claimed it has influenced their life choices. 80% spend more than an hour daily on social media. More than 25% always cover acne in content they post on social media. Almost 25% think social media made dealing with acne harder in real life. Over 24% changed the treatment based on advice they received on social media. More than 80% of studied persons thought health care professionals should discuss acne more on social media.

Conclusion: Our survey showed that it affects everyday life and has influence on behavior, especially on social media. In the times of virtual reality health care providers should be more active to improve the picture of acne on social media, spread reliable medical knowledge about the disease and the need for appropriate treatment.