Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis

based on.: Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang: Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis