Artykuły PL 2-3-2021

Artykuły PL z wydania nr 2-3 2021 r.

Liszaj twardzinowy narządów płciowych: nowe podejście terapeutyczne z wykorzystaniem heterologicznego kolagenu typu I

Genital Lichen Sclerosus: A New Therapeutic Approach with Heterologous Type I Collagen Aikaterini Gkouvi, MD Słowa kluczowe: biorewitalizacja skóry, regeneracja tkanki łącznej, Streszczenie Wprowadzenie: Liszaj twardzinowy narządów płciowych (GLSc) jest przewlekłą, postępująca, zapalną dermatozą dotykającą głównie błon śluzowych narządów płciowych, występującą u obu płci. Zaawansowana choroba ma znaczący wpływ na jakość życia i wiąże się …

Liszaj twardzinowy narządów płciowych: nowe podejście terapeutyczne z wykorzystaniem heterologicznego kolagenu typu I Read More »

Esketamina jako lek przeciwdepresyjny

Esketamine as an antidepressant prof. dr hab. Andrzej Pilc Słowa kluczowe: ketamina, S-ketamina, działanie przeciwdepresyjne, receptor NMDA Streszczenie Esketamina to izomer (S) (+) ketaminy; obydwa związki należą do grupy psychodelików. Ketamina najpierw była stosowana jako środek służący do znieczulenia ogólnego. Później poznano jej mechanizm działania, polegający na blokadzie receptorów NMDA dla glutaminianu. Opisano również w …

Esketamina jako lek przeciwdepresyjny Read More »

W jaki sposób probiotyki i składniki pokarmowe wpływają na depresję?

How do probiotics and nutrients affect depression? prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska Słowa kluczowe: mikrobiom jelitowy, probiotyki, prebiotyki, bakterie psychobiotyczne, depresja, polifenole Streszczenie Mikrobiom jelitowy zawiera ponad 1500 mikroorganizmów, które spełniają wiele funkcji, m.in. mogą aktywować bądź inaktywować sygnały przesyłane do mózgu. Natomiast spośród bakterii probiotycznych wyodrębniono bakterie psychobiotyczne, wytwarzające substancje neuroaktywne. Różnorodny …

W jaki sposób probiotyki i składniki pokarmowe wpływają na depresję? Read More »

Leczenie lipoedema – poradnik praktyka

Lipoedema treatment – practice guide dr n. med. Magdalena Nowicka Słowa kluczowe: lipoedema (lipodemia), liposukcja Streszczenie Lipoedema jest odrębną jednostką chorobową. Objawia się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w obrębie kończyn, co powoduje ich deformację, a także bolesność skóry i wybroczyny. Dotyczy głównie kobiet. Jedna z hipotez wyjaśnia jej przyczynę obecnością receptorów tycia tylko w części …

Leczenie lipoedema – poradnik praktyka Read More »

Polinukleotydy jako przykład biostymulatora tkankowego

Focus on soft tissue biostymulators – polinucleotides

n. med. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Słowa kluczowe:
polinukleotydy, biostymulacja

Streszczenie
Biostymulacja tkankowa to prężnie rozwijający się kierunek w medycynie przeciwstarzeniowej. Możliwość selektywnego działania na poziomie komórkowym i receptorowym sprawia, że nowoczesne produkty do regeneracji skóry stają się coraz bardziej skuteczne, a zarazem ich użycie wiąże się z mniejszym ryzykiem działań niepożądanych. Celem tego artykułu jest omówienie mechanizmów działania długołańcuchowych polinukleotydów zawartych w produkcie Nucleofill ® (Promoitalia Group S.p.a, Włochy) oraz przedstawienie zebranych doświadczeń włapozyskisnych.
Mechanizm działania produktu opiera się na trzech rodzajach aktywności: receptorowym – pobudzanie fibroblastów do różnicowania i produkcji białek macierzy zewnątrzkomórkowej, wiążącym wodę w głębokich warstwach skóry właściwej – „efekt gąbki elektrostatycznej” oraz antyoksydacyjnym – długotrwałe wychwytywanie wolnych rodników.
W dostępnej literaturze nie ma wielu opracowań dotyczących wykorzystania polinukleotydów w medycynie przeciwstarzeniowej, a dostępne badania kliniczne odnoszą się do niewielkiej grupy zdrowych ochotników.

Key words: polinucleotides, biostimulation

Abstract
Tissue biostimulation is a rapidly developing direction in anti-aging medicine. The selective action at the cellular and receptor levels makes modern skin regenerative products more effective with a lower risk of side effects. The purpose of this study was to discuss the mechanisms of action of long-chain polynucleotides contained in the Nucleofill® product (Promoitalia, Italy, distribution of Croma Pharma Polska S.p. z o.o.) and to present the collected own experiences. The product acts in three directions: receptor, stimulating fibroblasts to differentiate and produce proteins of the extracellular matrix, binding water in the deep layers of the dermis, ie. the „electrostatic sponge effect”, and antioxidant, consisting in the long-term capture of free radicals.

Leczenie bólu w przebiegu półpaśca. Zastosowanie BoNT-A

Treatment of herpes zoster pain. Use of BoNT-A

dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Słowa kluczowe:
półpasiec, neuralgia popółpaścowa, ból neuropatyczny, toksyna botulinowa

Streszczenie

Ból popółpaścowy jest jednym z najtrudniejszych do leczenia i stanowi wyzwanie dla lekarza oraz jest źródłem wielu cierpień pacjentów. Może się utrzymywać nawet przez wiele lat po ustąpieniu objawów skórnych. Ból w przebiegu neuralgii popółpaścowej ma charakter neuropatyczny i w jego leczeniu nie są skuteczne zwykłe środki przeciwbólowe. W artykule omówiono metody leczenia ostrego bólu w przebiegu półpaśca, a także neuralgii popółpaścowej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii toksyną botulinową (w zastosowaniu pozarejestracyjnym) oraz przedstawiono przypadek kliniczny chorego z uporczywą neuralgią popółpaścową.

Key words: zoster, postherpetic neuralgia, neuropathic pain, botulinum toxin

Abstract
Postherpetic pain is one of the most difficult to treat. It is a real challenge for the doctor and a source of much suffering for patients for many years. Postherpetic neuralgia is a neuropathic pain in it’s nature and common painkillers are not effective. The article presents the therapeutic possibilities in acute pain in the course of herpes zoster as well as postherpetic neuralgia, with particular emphasis on botulinum toxin therapy (off label). The author also discusses a clinical case of a patient with persistent postherpetic neuralgia.

Ocena zaburzeń dysmorficznych ciała w gabinecie dermatologii estetycznej – nowe narzędzie diagnostyczne

Assessment of body dysmorphic disorder in aesthetic dermatology clinic – new diagnostic tool

lek. Ida Yurtsever, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Słowa kluczowe:
zaburzenia dysmorficzne ciała, kwestionariusz COPS, dermatologia estetyczna, psychometria

Streszczenie

Wstęp: Cielesne zaburzenia dysmorficzne, inaczej znane jako dysmorfofobia (BDD), to zaburzenia psychiczne charakteryzujące się występowaniem ciągłych obaw związanych z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała. Próbując naprawić wyimaginowane defekty, wiele osób z BDD poddaje się licznym zabiegom dermatologii estetycznej. Ze względu na pomijanie w gabinecie estetycznym wstępnej oceny pacjentów w kierunku BDD oraz brak dostępności odpowiednich narzędzi diagnostycznych wyniki zabiegów estetycznych w tej grupie osób często nie są satysfakcjonujące i spotykają się z dezaprobatą.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie nowego w Polsce narzędzia diagnostycznego: Przesiewowego Kwestionariusza Procedur Kosmetycznych (COPS), stworzonego dla osób przed zabiegami estetycznymi, i uświadomienie lekarzom wykonujących takie zabiegi znaczenia diagnostyki przesiewowej w kierunku zaburzeń oceny własnego ciała u pacjenta.
Materiały i metody: W pracy podsumowano dostępne narzędzia służące do oceny zaburzeń dysmorficznych ciała oraz przedstawiono wyniki walidacji kwestionariusza COPS. W przygotowaniu pracy wykorzystano polskie i międzynarodowe piśmiennictwo, opierając się na pozycjach znalezionych za pomocą wyszukiwarek PubMed, Google Scholar i ResearchGate.
Wyniki: Wprowadzenie standardowej wstępnej diagnostyki w kierunku zaburzeń oceny własnego ciała w gabinecie dermatologii/medycyny estetycznej mogłoby usprawnić dobór odpowiedniego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Nowy, dostępny dla pacjentów polskojęzycznych kwestionariusz COPS może być stosowany do badań przesiewowych w kierunku BDD wśród osób poddawanych zabiegom estetycznym.

Key words: body dismorphic disorder, COPS questionnaire, aesthetic dermatology, psychometry

Abstract
preoccupation with appearance concerns. Trying to fix imagined defects many individuals with BDD search for aesthetic dermatology treatments. Due to omitting preliminary evaluation for BDD and lack of proper diagnostic tools among this group of subjects, the results of such procedures may face with their disapproval and disappointment.
Aim: The aim of this study was to underline the importance of preliminary diagnostics towards BDD and introduce new Polish version of a Cosmetic Procedure Screening Questionnaire (COPS) for BDD created for subjects prior to cosmetic procedures.
Material and methods: The paper summarizes the available diagnostic tools for the assessment of body dysmorphic disorder and presents the results of the COPS questionnaire validation. To complete the paper we used Polish and international literature, basing on PubMed, Google Scholar, ResearchGate.
Results: Introducing standard preliminary evaluation towards body dysmorphic disorder in aesthetic medicine clinics could be beneficial in choosing proper diagnostic – therapeutic approach. The Polish version of COPS questionnaire can be used for BDD screening among the Polish speaking subjects undergoing aesthetic dermatology procedures.