Artykuły PL 1-2021

Artykuły PL z wydania nr 1 2021 r.

Czy komórki tkanki tłuszczowej stosowane w medycynie regeneracyjnej są komórkami multipotencjalnymi?

Istnieje kilka dobrze poznanych sposobów pozyskiwania komórek macierzystych (SCs). Cennym źródłem dorosłych SCs jest ludzka tkanka tłuszczowa. Kiedy jednak możemy mieć pewność, że podawana zawartość strzykawki faktycznie mieści odpowiednią liczbę komórek o właściwościach multipotencjalnych? Techniki izolowania i namnażania muszą gwarantować stabilność genetyczną komórek oraz bezpieczeństwo zabiegów. Przede wszystkim należy przestrzec przed stosowaniem aspiratów nieprzetworzonych.

Czy komórki tkanki tłuszczowej stosowane w medycynie regeneracyjnej są komórkami multipotencjalnymi?

Are tissue cells fatty tissue applied in regenerative medicine they are cells multipotential?

prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek, Alicja Frączek, dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

Słowa kluczowe:
komórki zrębowej frakcji naczyniowej tkanki tłuszczowej, medycyna regeneracyjna, izolacja komórek macierzystych tkanki tłuszczowej, technika identyfikacji komórek macierzystych tkanki tłuszczowej

Streszczenie
Komórki macierzyste tworzą niejednorodną grupę komórek charakteryzujących się wyjątkowymi zdolnościami do naprawy uszkodzonych tkanek i narządów. Obserwowanie tego zjawiska jest możliwe dzięki prezentowanemu przez nie potencjałowi do samoodnowy oraz umiejętnościom różnicowania się w inne typy komórek. Te unikalne właściwości skłoniły naukowców z całego świata do próby poszukiwania innowacyjnych terapii mogących mieć zastosowanie w różnych gałęziach medycyny, w szczególności w medycynie regeneracyjnej. Ostatnimi czasy wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się mezenchymalne komórki zrębu tkanki tłuszczowej, które dzięki temu, że są łatwo dostępnym źródłem ich izolowania, zyskują na popularności wśród klinicystów różnych specjalności. Mimo to sam proces związany z bezpośrednią izolacją jest relatywnie skomplikowany i kosztowny, ale jednocześnie niezbędny, jeśli chcemy mieć pewność, że wykorzystywane przy zabiegach komórki faktycznie charakteryzują się multipotencjalnymi właściwościami.

Key words: adipose tissue-derived stromal vascular fraction, regenerative medicine, isolation of adipose-derived stem cells, technique of identifying adipose-derived stem cells.

Abstract
Stem cells create a heterogeneous group characterized by a unique ability to repair damaged tissues and organs. This phenomenon is possible due to the self-renewal potential that they present and the ability to differentiate into other types of cells. These special properties prompted scientists from around the world to seek innovative therapies that can be used in various branches of medicine, in particular regenerative medicine. Recently, clinicians of various specialties have become increasingly interested in adipose-derived mesenchymal stem cells, due to the easy access to the source of their acquisition. Nevertheless, the whole process connected with their direct isolation is relatively complicated and expensive, but on the other hand indispensable, if we want to be sure that the cells used in the treatment really have multipotent properties.

Wpływ czynników psychicznych na rytm dobowy ciśnienia tętniczego krwi

The influence of mental factors on disturbances in the circadian rhythm of blood pressure

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW, dr hab. n. med. Anna Janocha

Słowa kluczowe:
monitorowanie ambulatoryjne, ciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia lękowe, nadciśnienie

Streszczenie

Ciśnienie tętnicze krwi w naturalny sposób zmienia się w ciągu doby, jest wyższe w czasie dnia i niższe podczas snu. Przeciętnie nocne obniżenie ciśnienia krwi wynosi 10–20% w stosunku do ciśnienia w czasie dnia. W niektórych przypadkach nocny spadek jest zmniejszony lub w ogóle nie występuje – takie osoby określa się jako „non-dippers”. Szacuje się, że w populacji osób z nadciśnieniem tętniczym non-dippers stanowią około 30%. U osób o dobowych zmianach ciśnienia typu non-dippers występuje wyższe ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego niż u badanych typu „dippers”, niezależnie od tego, czy ciśnienie spoczynkowe mierzone w ciągu dnia mieli prawidłowe, czy podwyższone. Zaburzenia dobowego rytmu ciśnienia krwi stwierdzono w przypadku różnych zaburzeń lękowych, szczególnie u pacjentów z lękiem napadowym.

Key words: monitoring, blood pressure, circadian variation, dipper, non-dipper, anxiety disorders, hypertension

Abstract
Blood pressure naturally fluctuates throughout the day, being higher during the day and lower during sleep. On average, the nocturnal fall in blood pressure is 10%–20% of the pressure during the day. In some cases, the nocturnal fall is reduced or absent, such individuals are referred to as „non-dippers”. It is estimated that the population of non-dippers with hypertension account for approximately 30%. Non-dippers have a higher risk of developing cardiovascular disease than „dippers”, regardless of whether the blood pressure measured during the day was normal or elevated. Disturbances in the circadian rhythm of blood pressure have been found in various anxiety disorders, especially in patients with panic disorder.

Colostrum – naturalny nutraceutyk w medycynie funkcjonalnej

Colostrum – a natural nutraceutical in functional medicine

lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Słowa kluczowe:
nutraceutyki, colostrum, odporność, prebiotyki, bariera jelitowa, mikrobiota

Streszczenie

Założeniem i celem medycyny funkcjonalnej jest identyfikacja pierwotnych przyczyn chorób oraz regulacja funkcji organizmu za pomocą odpowiedniej diety, wykorzystania nutraceutyków, wsparcia psychologicznego itp. Poszukując odpowiednich narzędzi, coraz częściej podglądamy naturę. Do produktów, które wytworzyła w trwającym tysiące lat procesie ewolucji, należy colostrum. Coraz więcej badań wskazuje, że bovine colostrum stanowi wartościowe wsparcie w leczeniu wielu chorób u dzieci i dorosłych, a także korzystnie wpływa na kondycję osób aktywnych fizycznie i uprawiających sport wyczynowo.

Key words: nutraceuticals, colostrum, immunity, prebiotics, intestinal barrier, microbiota

Abstract

Functional medicine is based upon identifying the root causes of diseases and upon regulation of the body’s functions with an appropriate diet, nutraceuticals and psychological support. In our strive to develop the right tools we are inspired by nature. One of the nutraceuticals created by nature during the thousands years of evolution is colostrum. Increased body of evidence show that bovine colostrum is a valuable support in the treatment of various diseases both in children and adults as well as a positive effect on the performance of physically active people and athlets.

Protokół łączący minimalnie inwazyjne zabiegi w odmładzaniu środkowej części twarzy

The step-up approach in rejuvenation of the midface: a combination of minimally invasive procedures

dr n. med. Agnieszka Surowiecka

Słowa kluczowe:
nici haczykowe, wypełniacze tkanek miękkich, autologiczny przeszczep komórek tłuszczowych, kwas hialuronowy

Streszczenie
Proces starzenia się twarzy obejmuje zmiany we wszystkich strukturach anatomicznych.

Wraz z wiekiem dochodzi do utraty gęstości skóry, objętości w przedziałach tłuszczowych, rozluźnienia więzadeł twarzy i resorpcji kości. Aby osiągnąć zadowalające efekty odmłodzenia w środkowej części twarzy, lekarz musi brać pod uwagę wszystkie te czynniki. Obecnie nie ma jednej zalecanej metody, która pozwoliłaby zwalczać wszystkie aspekty starzenia. Dlatego też należy rozważać stosowanie protokołów łączonych.

Od 2019 r. wszystkim pacjentom kliniki oferuję protokół łączony (zwany „drabiną piękna”) jako najbardziej optymalny sposób na poprawę wyglądu. Protokół rozpoczyna się od stosowania biostymulatorów tkankowych w celu poprawy jakości skóry, a następnie na kolejnych sesjach następuje przywrócenie objętości i repozycjonowanie tkanek.

W opisanym badaniu poprawę ogólnego wyglądu oceniono na podstawie zadowolenia pacjenta przedstawionego w skali Likerta; 75% pacjentek było „bardzo zadowolonych” z wyniku, a 25% było „zadowolonych”.

Przedstawiony w artykule spersonalizowany protokół, polegający na połączeniu różnych technik i poziomów odbudowy, pozwala osiągnąć całkowite odmłodzenie środkowej części twarzy.

Key words: barbed threads, dermal fillers, autologous cell therapy, lipotransfer, hyaluronic acid

Abstract

Age-related changes in the midface result from skin thinning, loss of volume in fat compartments, loosening of the facial ligaments, and bone resorption. To achieve satisfactory rejuvenation of the midface, the aesthetic practitioner needs to compensate for all of these factors. Presently, there is no single restoration technique that would address all aspects of aging. That is why a combined protocol should be implemented. Since 2019, all patients of the Clinic have been offered a combined protocol, or a step-up approach known as the “beauty-ladder”, as a means of improving the appearance of their midface.

The protocol commences with the use of biostimulators to improve the quality of the skin, followed by volume loss restoration and tissue elevation at the subsequent sessions. Improvement in overall appearance was evaluated according to the patient’s satisfaction, reported on a Likert-type scale. 75% of the patients were very satisfied with the outcome, and 25% were satisfied.

The “beauty-ladder” is a personalized protocol that allows to achieve complete rejuvenation of the middle face. A combination of different techniques and levels of restoration is necessary to achieve a satisfactory result.

Analiza wpływu mediów społecznościowych na wiedzę i zachowania dotyczące trądziku, w oparciu o badanie ankietowe

Analysis of the impact of social media on acne behavior, based on own stock research

Anna Stepaniuk, Marta Lewoc, Aleksandra Czupowska, dr hab. n. med. Anna Baran, prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak


Słowa kluczowe: trądzik, media społecznościowe

Streszczenie
Wstęp: Trądzik pospolity jest przewlekłą chorobą skóry związaną z dysfunkcją gruczołów łojowych i mieszków włosowych, która dotyczy ok. 80% młodych ludzi w Polsce i ma wpływ na wiele aspektów ich życia.

Cel pracy: Ocena postrzegania przez młodych ludzi obrazu trądziku kreowanego w mediach społecznościowych.

Materiały i metody: W 2019 roku przeprowadzono autorską, anonimową ankietę składającą się z 39 pytań dotyczących trądziku i mediów społecznościowych. W badaniu wzięło udział 100 respondentów: 82 kobiety (82%) i 18 mężczyzn (18%). Blisko 90% stanowiły osoby w wieku od 19 do 24 lat.

Wyniki: Spośród badanych 81% korzystało z mediów społecznościowych ponad godzinę dziennie; 85% miało przebyty lub aktualny trądzik, 58% podało leczenie przez dermatologa, a 37% nie zgłosiło się nigdy do lekarza. 45% ankietowanych przyznało, że trądzik wpływa na sposób spędzania wolnego czasu, a 31% stwierdziło, że ma wpływ na ich wybory życiowe. Stosunek mediów społecznościowych do trądziku jest neutralny wg 46% badanych i zły wg 45%. Blisko 30% ankietowanych zawsze ukrywa zmiany trądzikowe, zamieszczając materiały w mediach społecznościowych. Sposób pielęgnacji skóry zmieniło na podstawie porad znalezionych w Internecie ponad 24% badanych. Ponad 80% badanych uważa, że pracownicy ochrony zdrowia powinni więcej udzielać się w mediach społecznościowych w kwestiach dotyczących trądziku.

Wnioski: Wyniki badania potwierdziły, że trądzik wpływa na codzienne życie i zachowanie, szczególnie prezentowane w mediach społecznościowych. Wiele osób stara się radzić sobie z trądzikiem bez konsultacji z lekarzem, szukając wsparcia w Internecie. W czasach wirtualnej rzeczywistości pracownicy ochrony zdrowia powinni być bardziej aktywni w mediach społecznościowych, szerzyć rzetelną wiedzę medyczną na temat tej choroby i potrzeby jej odpowiedniego leczenia.

Key words: acne, social media

Abstract
Introduction: Acne vulgaris is a skin disease associated with dysfunction of the sebaceous glands and the hair follicles, affecting the majority of young people in Poland and often having impact on many aspects of life.

Aim: To examine the attitude of young people’s opinions on the picture of acne on social media.
Material and methods: In 2019 an original anonymous survey was conducted among 100 subjects. They filled 39 questions regarding acne and social media. In the group 82% were females and 18% males. Almost 90% of the responders were between 19 and 24.

Results: Almost 85% ever had acne, 58% of the responders were treated by the dermatologist. 45% agreed that acne affects the way they spend free time. Over 30% claimed it has influenced their life choices. 80% spend more than an hour daily on social media. More than 25% always cover acne in content they post on social media. Almost 25% think social media made dealing with acne harder in real life. Over 24% changed the treatment based on advice they received on social media. More than 80% of studied persons thought health care professionals should discuss acne more on social media.

Conclusion: Our survey showed that it affects everyday life and has influence on behavior, especially on social media. In the times of virtual reality health care providers should be more active to improve the picture of acne on social media, spread reliable medical knowledge about the disease and the need for appropriate treatment.