Michał Jurkowski

4/2021

Zastosowanie emulsji zawierającej azeloglicynę, kwas szikimowy oraz niacynamid do pielęgnacji skóry chorych na trądzik wieku dorosłego – mgr inż. Bożena Tyszczuk, mgr Anna Kuranc, dr. n. biol. Renata Dębowska, dr n. farm. Katarzyna Rogiewicz, dr n. farm. Irena Eris

Leczenie blizn metodami łączonymi – rola produktów pochodzenia autogennego – dr n. med. Agnieszka Surowiecka, mgr Agata Skoworodko

Użycie preparatów z kwasem hialuronowym w korekcji rozszczepu wargi i podniebienia – doniesiernie wstępne – lek. Łukasz Ordynowski

Składniki odżywcze w diecie zachodniej a dieta śródziemnomorska – interakcja mikrobioty jelitowej i układu odpornościowego. Implikacje dla zdrowia i choroby. Oprac. na podst. Cielo García-Montero, Oscar Fraile-Martínez, Ana M Gómez-Lahoz i in.: Nutritional Components in Western Diet Versus Mediterranean Diet at the Gut Microbiota-Immune System Interplay. Implications for Health and Disease. Nutrients, 2021, 13(2): 699

Prawidłowe rozróżnianie struktur i chorób odbytu – dr n. med. Zbigniew Kudelski

Keratoproteza, komórki macierzyste, regeneracja nerwów rogówki – osiągnięcia, które przywracają wzrok – Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Edwardem Wylęgałą

Fizjoterapia estetyczna – ważny element w procesie leczenia i osiągania efektów estetycznych – dr n. med. Jacek Szwedo, fizjoterapeuta

4/2021

The use of an emulsion containing azeloglycine, shikimic acid and nicinnamide for skin care of adult acne patients – mgr inż. Bożena Tyszczuk, mgr Anna Kuranc, dr. n. biol. Renata Dębowska, dr n. farm. Katarzyna Rogiewicz, dr n. farm. Irena Eris

Combined therapies in scar treatment – role of autologous derived products in scar remodelling – dr n. med. Agnieszka Surowiecka, mgr Agata Skoworodko

The use of preparations with hyaluronic acid in correction cleft lip and palate – preliminary report – lek. Łukasz Ordynowski

Properly distinguish between structures and diseases anorectal – dr n. med. Zbigniew Kudelski

Keratoprosthesis, stem cells, corneal nerve regeneration – achievements that restore vision – Interview with prof. Edward Wylegala, MD, PhD

Aesthetic physiotherapy – an important element in the treatment process and achieving aesthetic effects – dr n. med. Jacek Szwedo

5-6/2021

Biofilm bakteryjny – wyzwanie dla klasycznych terapii przeciwbakteryjnych i strategie ich optymalizacji – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr., lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Zabiegi w okolicy oczu z uwzględnieniem wskazań medycznych – lek. med. Magdalena Korwin

Laseroterapia niskoenergetyczna (Low-Level Laser Therapy) jako metoda nieinwazyjnego modelowania sylwetki – lek. Artur Markowski, specj. dermatolog

Potencjał antyoksydacyjny mikroalg Tetraselmis chui i Haematococcus luvialis – prof. dr hab. n. med. Halina Car

Tymozyna i inne hormony grasicze – mechanizm działania, właściwości i zastosowanie kliniczne – dr n. biol. Jolanta Artym, prof. dr hab. n. biol. Michał Zimecki

Wiek, mózg, umysł – zagrożenia i nadzieje – Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Pilcem

5-6/2021

Bacterial biofilm – a challenge to classic antibacterial therapies, and strategies for their optimization – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr., lek. Edyta Adamczyk-Kutera

Treatments periocular area, taking into account medical indications – lek. med. Magdalena Korwin

Low-Level Laser Therapy as a method of non-invasive body contouring – lek. Artur Markowski, specj. dermatolog

Antioxydant potential of the microalgae Tetraselmis chui and Haematococcus pluvialis – prof. dr hab. n. med. Halina Car

Thymosin and other thymic hormones – mechanism of action, properties and clinical application – dr n. biol. Jolanta Artym, prof. dr hab. n. biol. Michał Zimecki

Age, brain, mind – threats and hopes – Interview with prof. Andrzej Pilc, MD, PhD

1/2022

Choroby skóry a bezpieczeństwo zabiegów estetycznych – rozmowa z dr hab. n. med. Joanną Czuwarą

Metody łączone w korekcji zaburzeń owalu twarzy, podbródka i szyi – lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Rekombinowany kolagen ludzki – transgeniczny cud? – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr.

Psychiatria żywieniowa: w kierunku poprawy zdrowia psychicznego poprzez sposób odżywiania -Omówienie artykułu: Adan R.A.H., van der Beek E.M., Buitelaar J.K., Cryan J.F., Hebebrand J., Higgs S., Schellekens H., Dickson S.L.: Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat. Eur Neuropsychopharmacol, 2019, 29(12): 1321–1332.

Skuteczność, bezpieczeństwo i powikłania autologicznego przeszczepu tłuszczu do powiek i okolicy oczodołowej: przegląd i metaanaliza. – Na podst.: Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang: Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis.

Niedoskonałość – element procesu doskonalenia się, czyli jak zdobywamy nowe kompetencje? – dr n. med. Katarzyna Cyranka, specj. psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeutka

1/2022

The safety of aesthetic treatments in skin diseases – interview with Joanna Czuwara, MD, PhD

Combined methods in the correction of disorders of the face oval, chin and neck – lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Recombinant human collagen – a transgenic miracle? – mgr Dominika Kuczyńska-Schulz, Dip. Sports Nutr.

Efficacy, safety and complications of autologous fat grafting to the eyelids and periorbital area: A systematic review and meta-analysis – based on the work of: Fan Yang, Zhaohua Ji, Liwei Peng, Ting Fu, Kun Liu, Wenjie Dou, Jing Li, Yuejun Li, Yong Long, Weilu Zhang

Imperfection in improvement process – how do we acquire new competences? – dr n. med. Katarzyna Cyranka, specj. psychiatra, psycholog kliniczny, psychoterapeutka

2/2022

Heterologiczny kolagen typu I w połączeniu z terapią wąskopasmowym promieniowaniem UVB w leczeniu bielactwa nabytego – badanie pilotażowe – Omówienie i komentarz do artykułu: A. Gkouvi, E. Nicolaidou, A. Corbo, G. Selvaggi, A. Tsimpidakis, S. Mastraftsi i in.: Heterologous Type I Collagen as an Add-on Therapy to Narrowband Ultraviolet B for the Treatment of Vitiligo: A Pilot Study. J Clin Aesthet Dermatol, 2021, 14(6): 31-34.

Powikłania po zabiegach w obrębie twarzy – wskazówki praktyczne (1). Przypadek powikłania naczyniowego po podaniu kwasu hialuronowego – prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Polikaprolakton – działanie i bezpieczeństwo stosowania w medycznych zabiegach estetycznych – lek. Karina Felberg

Działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne grzybów jadalnych – prof. dr hab. Bożena Muszyńska

Choroby i zaburzenia psychiczne a układ odpornościowy – Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Napoleonem Waszkiewiczem

Wzrost zachorowań na raka odbytu i możliwości prewencji, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień przeciw HPV – oprac. Grażyna Burzyńska

„Możliwość wyboru – off label w medycynie estetycznej i funkcjonalnej” – Kongres Off Label 4–5 marca 2022 r., podsumowanie

Aesthetic & Anti-Aging Medecine World Congress 2022 – polskie akcenty (31.03.–2.04.2022 r., Monte Carlo) – dr n. med. Agnieszka Surowiecka

O grzechu, urodzie i strzykawce – felieton

2/2022

Complications after facial aesthetic procedures – practical tips (1). A case of a vascular complication following of hyaluronic acid injection – prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Polycaprolactone – efficasy and safety of use in medical aesthetic procedures – lek. Karina Felberg

Antioxidant and anti-inflammatory effects of edible mushrooms – prof. dr hab. Bożena Muszyńska

Mental disorders and the immune system – Interview with Napoleon Waszkiewicz, MD, PhD

Aesthetic & Anti-Aging Medecine World Congress 2022 – dr n. med. Agnieszka Surowiecka

3-4/2022

Zastosowanie peelingów chemicznych w leczeniu uzupełniającym chorób skóry – dr n. med. Ewa Chlebus

Estetyka i medycyna – perspektywy, znaki zapytania, sprawy do załatwienia – rozmowa z prof. dr hab. n. med. Barbarą Zegarską

Wpływ substancji aktywnych pochodzących z grzybów na stan skóry – oprac. red.

Powikłania po zabiegach w obrębie twarzy – wskazówki praktyczne (2). Powikłanie po zabiegu liftingu skóry twarzy z użyciem nici PDO Minerva. Opis przypadku – lek. Aleksander Olsztyński

Biopierwiastki kluczowe w profilaktyce i leczeniu raków – rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Janem A. Lubińskim

Diagnostyka i zasady leczenia bruksizmu z uwzględnieniem terapii toksyną botulinową – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka – prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny

Co nowego w medycynie anti-aging? Podsumowanie najważniejszych wydarzeń drugiego kwartału 2022 r. – dr n. med. Agnieszka Surowiecka, lek. Łukasz Ordynowski

O anatomach przez duże „S” – felieton

3-4/2022

The use of chemical peels in the complementary treatment of skin diseases – dr n. med. Ewa Chlebus

Aesthetics and medicine – perspectives, question marks, issues to be addressed – Interview with prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska

Effect of active substances from mushrooms on skin condition – oprac. red.

Complications after facial aesthetic procedures – practical tips (2). Complication after facelift with PDO Minerva threads. Case report – lek. Aleksander Olsztyński

Key bioelements in cancer prevention and treatment – Interview with prof. dr. hab. n. med. Jan A. Lubiński

Diagnostics and management of bruxism, including botulinum toxin treatment – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Effects of electromagnetic fields on the human body – prof. dr hab. inż. Mirosław Kwaśny