Maciej Ojrzanowski

2-3/2021

Ocena zaburzeń dysmorficznych ciała w gabinecie dermatologii estetycznej – nowe narzędzie diagnostyczne – lek. Ida Yurtsever, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Leczenie bólu w przebiegu półpaśca. Zastosowanie BoNT-A – dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Polinukleotydy jako przykład biostymulatora tkankowego – n. med. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Moje doświadczenia, mój „la French Touch”… rozmowa z dr. Claude’m Levy’m specjalistą chirurgii plastycznej – rozmawia Grażyna Burzyńska

Leczenie lipoedema – poradnik praktyka – dr n. med. Magdalena Nowicka

Dieta i menopauza a ryzyko raków jajnika, endometrium i piersi – oprac. na podst.:
Yashvee Dunneram, Darren C. Greenwood, Janet E. Cade: Diet,
menopause and the risk of ovarian, endometrial and breast cancer.

W jaki sposób probiotyki i składniki pokarmowe wpływają na depresję? – prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Esketamina jako lek przeciwdepresyjny – prof. dr hab. Andrzej Pilc

Liszaj twardzinowy narządów płciowych: nowe podejście terapeutyczne z wykorzystaniem heterologicznego kolagenu typu I – Aikaterini Gkouvi, MD

Najnowsza metoda diagnozowania raka piersi zmiany nowotworowe widoczne w stadium dotąd niewykrywalnym – Karolina Majewska

2-3/2021

The latest method of breast cancer detection – neoplastic changes visible in a previously undetectable stage – Karolina Majewska

Genital Lichen Sclerosus: A New Therapeutic Approach with Heterologous Type I Collagen – Aikaterini Gkouvi, MD

Esketamine as an antidepressant – prof. dr hab. Andrzej Pilc

How do probiotics and nutrients affect depression? – prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Diet, menopause and the risk of ovarian, endometrial and breast cancer. – based on the work of: Yashvee Dunneram, Darren C. Greenwood, Janet E. Cade

Assessment of body dysmorphic disorder in aesthetic dermatology clinic – new diagnostic tool – lek. Ida Yurtsever, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Focus on soft tissue biostymulators – polinucleotides – dr n. med. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Mes expériences, ma „la French Touch”… – interview avec le Dr Claude Levy spécialiste en chirurgie plastique et medicine esthétique

Lipoedema treatment – practice guide – dr n. med. Magdalena Nowicka

Treatment of herpes zoster pain. Use of BoNT-A – dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak

Treatment of herpes zoster pain. Use of BoNT-A

dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak Key words: zoster, postherpetic neuralgia, neuropathic pain, botulinum toxin Abstract Postherpetic pain is one of the most difficult to treat. It is a real challenge for the doctor and a source of much suffering for patients for many years. Postherpetic neuralgia is a neuropathic pain in it’s nature and common …

Treatment of herpes zoster pain. Use of BoNT-A Read More »

Lipoedema treatment – practice guide

dr n. med. Magdalena Nowicka Key words: lipoedema, liposuction Abstract Lipoedema is a separate disease entity. It manifests itself as an excessive accumulation of fatty tissue in the limbs, which causes their deformation, as well as skin soreness and ecchymosis. It mainly affects women. One hypothesis explains the cause of the disease by the presence …

Lipoedema treatment – practice guide Read More »

Focus on soft tissue biostymulators – polinucleotides

Focus on soft tissue biostymulators – polinucleotides

n. med. Agnieszka Surowiecka, prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak

Słowa kluczowe:
polinukleotydy, biostymulacja

Streszczenie
Biostymulacja tkankowa to prężnie rozwijający się kierunek w medycynie przeciwstarzeniowej. Możliwość selektywnego działania na poziomie komórkowym i receptorowym sprawia, że nowoczesne produkty do regeneracji skóry stają się coraz bardziej skuteczne, a zarazem ich użycie wiąże się z mniejszym ryzykiem działań niepożądanych. Celem tego artykułu jest omówienie mechanizmów działania długołańcuchowych polinukleotydów zawartych w produkcie Nucleofill ® (Promoitalia Group S.p.a, Włochy) oraz przedstawienie zebranych doświadczeń włapozyskisnych.
Mechanizm działania produktu opiera się na trzech rodzajach aktywności: receptorowym – pobudzanie fibroblastów do różnicowania i produkcji białek macierzy zewnątrzkomórkowej, wiążącym wodę w głębokich warstwach skóry właściwej – „efekt gąbki elektrostatycznej” oraz antyoksydacyjnym – długotrwałe wychwytywanie wolnych rodników.
W dostępnej literaturze nie ma wielu opracowań dotyczących wykorzystania polinukleotydów w medycynie przeciwstarzeniowej, a dostępne badania kliniczne odnoszą się do niewielkiej grupy zdrowych ochotników.

Key words: polinucleotides, biostimulation

Abstract
Tissue biostimulation is a rapidly developing direction in anti-aging medicine. The selective action at the cellular and receptor levels makes modern skin regenerative products more effective with a lower risk of side effects. The purpose of this study was to discuss the mechanisms of action of long-chain polynucleotides contained in the Nucleofill® product (Promoitalia, Italy, distribution of Croma Pharma Polska S.p. z o.o.) and to present the collected own experiences. The product acts in three directions: receptor, stimulating fibroblasts to differentiate and produce proteins of the extracellular matrix, binding water in the deep layers of the dermis, ie. the „electrostatic sponge effect”, and antioxidant, consisting in the long-term capture of free radicals.

Assessment of body dysmorphic disorder in aesthetic dermatology clinic – new diagnostic tool

Assessment of body dysmorphic disorder in aesthetic dermatology clinic – new diagnostic tool

lek. Ida Yurtsever, prof. dr hab. n. med. Łukasz Matusiak, prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski

Słowa kluczowe:
zaburzenia dysmorficzne ciała, kwestionariusz COPS, dermatologia estetyczna, psychometria

Streszczenie

Wstęp: Cielesne zaburzenia dysmorficzne, inaczej znane jako dysmorfofobia (BDD), to zaburzenia psychiczne charakteryzujące się występowaniem ciągłych obaw związanych z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała. Próbując naprawić wyimaginowane defekty, wiele osób z BDD poddaje się licznym zabiegom dermatologii estetycznej. Ze względu na pomijanie w gabinecie estetycznym wstępnej oceny pacjentów w kierunku BDD oraz brak dostępności odpowiednich narzędzi diagnostycznych wyniki zabiegów estetycznych w tej grupie osób często nie są satysfakcjonujące i spotykają się z dezaprobatą.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie nowego w Polsce narzędzia diagnostycznego: Przesiewowego Kwestionariusza Procedur Kosmetycznych (COPS), stworzonego dla osób przed zabiegami estetycznymi, i uświadomienie lekarzom wykonujących takie zabiegi znaczenia diagnostyki przesiewowej w kierunku zaburzeń oceny własnego ciała u pacjenta.
Materiały i metody: W pracy podsumowano dostępne narzędzia służące do oceny zaburzeń dysmorficznych ciała oraz przedstawiono wyniki walidacji kwestionariusza COPS. W przygotowaniu pracy wykorzystano polskie i międzynarodowe piśmiennictwo, opierając się na pozycjach znalezionych za pomocą wyszukiwarek PubMed, Google Scholar i ResearchGate.
Wyniki: Wprowadzenie standardowej wstępnej diagnostyki w kierunku zaburzeń oceny własnego ciała w gabinecie dermatologii/medycyny estetycznej mogłoby usprawnić dobór odpowiedniego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Nowy, dostępny dla pacjentów polskojęzycznych kwestionariusz COPS może być stosowany do badań przesiewowych w kierunku BDD wśród osób poddawanych zabiegom estetycznym.

Key words: body dismorphic disorder, COPS questionnaire, aesthetic dermatology, psychometry

Abstract
preoccupation with appearance concerns. Trying to fix imagined defects many individuals with BDD search for aesthetic dermatology treatments. Due to omitting preliminary evaluation for BDD and lack of proper diagnostic tools among this group of subjects, the results of such procedures may face with their disapproval and disappointment.
Aim: The aim of this study was to underline the importance of preliminary diagnostics towards BDD and introduce new Polish version of a Cosmetic Procedure Screening Questionnaire (COPS) for BDD created for subjects prior to cosmetic procedures.
Material and methods: The paper summarizes the available diagnostic tools for the assessment of body dysmorphic disorder and presents the results of the COPS questionnaire validation. To complete the paper we used Polish and international literature, basing on PubMed, Google Scholar, ResearchGate.
Results: Introducing standard preliminary evaluation towards body dysmorphic disorder in aesthetic medicine clinics could be beneficial in choosing proper diagnostic – therapeutic approach. The Polish version of COPS questionnaire can be used for BDD screening among the Polish speaking subjects undergoing aesthetic dermatology procedures.

How do probiotics and nutrients affect depression?

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska Key words: gut microbiome, probiotics, prebiotics, psychobiotic bacteria, depression, polyphenols Abstract Gut microbiome contains over 1,500 microorganisms that perform many functions, incl. they can activate or inactivate signals sent to the brain. Among the probiotic bacteria, psychobiotic bacteria producing neuroactive substances have been isolated. Diverse and rich microbiome …

How do probiotics and nutrients affect depression? Read More »

Esketamine as an antidepressant

prof. dr hab. Andrzej Pilc Key words: ketamine, S-ketamine, antidepressant effect, NMDA receptor Abstract Esketamine is the (S)(+) isomer of ketamine, both of them belong to the group of psychedelics. Ketamine was first used as a general anesthetic. Later, its mechanism of action was discovered, which is the blockade of NMDA receptors for glutamate. Blocking …

Esketamine as an antidepressant Read More »