Metody łączone w korekcji zaburzeń owalu twarzy, podbródka i szyi

Combined methods in the correction of disorders of the face oval, chin and neck

lek. Bożena Jendrysik, specj. chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej

Słowa kluczowe: korekta podbródka, nici Aptos, pasma platysmy, liposukcja podbródka, anatomia szyi, liposukcja RF, ocena estetyczna szyi

Streszczenie

Na obszarach dolnej części twarzy oraz szyi szczególnie uwidacznia się większość negatywnych zjawisk związanych z nadmiarem tkanki tłuszczowej i procesem starzenia. Odrębny problem stanowią czynniki powodujące zaburzenie linii żuchwy i kształtu podbródka związane z budową anatomiczną – w celu ich korekcji potrzebne są zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej. Zmiany wyglądu podbródka, linii owalu twarzy oraz szyi są powiązane ze zmianami zachodzącymi w części środkowej twarzy i mogą wynikać z utraty objętości w tym rejonie. Korekcja ww. obszaru dotyczy poszczególnych warstw anatomicznych: skóry, podskórnej tkanki tłuszczowej oraz mięśnia szerokiego szyi. Zabiegi liftingujące linię owalu i podbródka należy wykonywać na skórze poddanej wcześniej prawidłowej rewitalizacji.
Skuteczność leczenia zależy od właściwej analizy przedoperacyjnej, starannego doboru pacjentów oraz właściwego zaplanowania wszystkich procedur, z uwzględnieniem ich kolejności, wzajemnych relacji, okresu rekonwalescencji i ewentualnych skutków niepożądanych. Dobre efekty estetyczne można osiągnąć dzięki kompleksowemu leczeniu i łączeniu różnych metod terapeutycznych (techniki rewitalizacji skóry, liposukcja, wprowadzanie pod skórę nici).

Key words: chin correction, Aptos threads, platysma strands, chin liposuction, neck anatomy, RF liposuction, neck aesthetic evaluation

Abstract

Most of the negative phenomena associated with excess body fat and the aging process are especially noticeable on the neck and lower face. A separate problem is the factors causing disruption of the jaw line and the shape of the chin, related to the anatomical structure – plastic surgery procedures are needed to correct them.
Changes in the appearance of the chin, face oval and neck lines are associated with changes in the middle part of the face and may result from a loss of volume in this area.
Correction of the oval and chin lines concerns various anatomical layers: the skin, subcutaneous fat tissue and the broad neck muscle. The lifting treatments should be performed on skin that has previously been properly revitalized. The effectiveness of treatment depends on the proper pre-operative analysis, careful selection of patients and proper planning of all procedures, taking into account their sequence, mutual relations, recovery period and possible adverse effects. Good aesthetic results can be achieved through comprehensive treatment and combining various therapeutic methods (skin revitalization, liposuction, insertion of threads under the skin).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDVERSE Spółka z o.o.

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy. 

MFiEL-1564AE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MFiEL

MEDVERSE SPÓŁKA Z O.O.​

skróty

biuletyn (newsletter)

Zapisując się do biuletynu otrzymują Państwo na bieżąco informacje dotyczące wydarzeń, konferencji i najnowszej wiedzy.